Sportvanen.nl is een handelsnaam van Sportvanen.nl welke staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Enschede, Oost Nederland onder nummer: 57918228

Algemene voorwaarden voor bedrijven van Sportvanen.nl gevestigd in De Lutte. (hierna verkort aan te duiden als: Sportvanen.nl)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sportvanen.nl en een opdrachtgever waarop Sportvanen.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sportvanen.nl, voor de uitvoering waarvan door Sportvanen.nl derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Sportvanen.nl en zijn directie.

1. Definities

Met “opdrachtgever” wordt bedoeld: de bedrijfsmatig handelende afnemer van goederen en diensten van Sportvanen.nl.
Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

2. Identiteit van Sportvanen.nl

Sportvanen.nl handelend onder de naam: Sportvanen.nl
Vestigings- & bezoekadres:

Spinnekopmolen 5
7587 RT De Lutte

Telefoonnummer: 0031 (0) 541 853555

Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: klantenservice@Sportvanen.nl

KvK-nummer: 57918228
BTW-identificatienummer:  NL082552976B01

3. Uitsluiting voorwaarden van de opdrachtgever

De Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.
Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden van Sportvanen.nl op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sportvanen.nl en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen van Sportvanen.nl in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden van Sportvanen.nl, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de algemene voorwaarden van Sportvanen.nl.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden van Sportvanen.nl geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden van Sportvanen.nl

4. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomt tussen de opdrachtgever en Sportvanen.nl komt niet reeds tot stand doordat de opdrachtgever opdracht geeft n.a.v. een aanbod van Sportvanen.nl, maar pas doordat Sportvanen.nl de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”).
Aanbiedingen van Sportvanen.nl zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de opdrachtgever behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

5. Annulering

Wil de opdrachtgever de met Sportvanen.nl gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Sportvanen.nl een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Sportvanen.nl schriftelijk is bevestigd.
De opdrachtgever kan niet meer annuleren nadat Sportvanen.nl langs elektronische weg aan de opdrachtgever de statusvermelding “in druk” heeft gestuurd. Na annulering brengt Sportvanen.nl bij de opdrachtgever altijd een bedrag van minimaal € 100,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan €  100,-  belopen.

6. Opmaak en specificaties van het produkt en verantwoordelijkheid daarvoor

6.1 De opdrachtgever krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een monster toegestuurd met het oog op de bestelling van produkt. Aan de hand daarvan kan de opdrachtgever de produktkwaliteiten beoordelen. Bestelt de opdrachtgever produkt zonder een produktmonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de produktkwaliteit.
6.2 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft Sportvanen.nl de opdrachtgever schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het produkt kan opsturen naar Sportvanen.nl. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website Sportvanen.nl. Een toezending die niet aan de aanleverspecificaties voldoet hoeft Sportvanen.nl niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de opdrachtgever. Sportvanen.nl heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
6.3 De opdrachtgever kan ervoor kiezen dat Sportvanen.nl een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“controle bestanden”). In dat geval gaat Sportvanen.nl na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert Sportvanen.nl de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. Sportvanen.nl beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d.. Sportvanen.nl kan kosten hiervoor in rekening brengen
Kiest de opdrachtgever niet voor “controle bestanden”, dan is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde bestanden.
6.4 De opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren – van de  producten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals getoond op een beeldscherm bij de opdrachtgever, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het produkt na productie. Een dergelijke afwijking geeft de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming.
Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking in geval van “controle bestanden”  met het bestand zoals door Sportvanen.nl is ontvangen en in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan.
Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het produkt zijn toegestaan. De opdrachtgever kan die voorwaarden raadplegen op de website Sportvanen.nl en ze worden de opdrachtgever op verzoek kosteloos toegestuurd door Sportvanen.nl.

7. Prijs, betaling

7.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.
7.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de opdrachtgever het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Sportvanen.nl kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.
Is betaling op rekening afgesproken, dat zal opdrachtgever het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Sportvanen.nl kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Sportvanen.nl (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.
7.3 Kosten van girale betaling zijn voor de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Sportvanen.nl.
7.4 Bij overschrijding van de hiervóór bij 7.2 genoemde – fatale – betalingstermijn is de opdrachtgever direct, zonder in gebrekenstelling, in verzuim. Sportvanen.nl is dan gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Sportvanen.nl heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Sportvanen.nl aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Sportvanen.nl heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

8. Levering, risico tijdens vervoer

8.1 Levering aan de opdrachtgever binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van Sportvanen.nl. Daarbij wordt het produkt op de gebruikelijke wijze verpakt.
8.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor Sportvanen.nl, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het produkt tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de opdrachtgever, vanaf afgifte aan de vervoerder. De opdrachtgever zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging.
Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Sportvanen.nl alleen indien ze schriftelijk door Sportvanen.nl werden aangegaan.
8.3 In de door Sportvanen.nl opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in productie is genomen volgens de statusvermelding door Sportvanen.nl. De levertijden die Sportvanen.nl opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Sportvanen.nl bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Sportvanen.nl die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is.
Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de opdrachtgever geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de opdrachtgever de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de opdrachtgever kan leiden.
8.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de opdrachtgever liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook de aldus verlengde levertermijn is een fatale termijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Sportvanen.nl de goederen voor rekening van de opdrachtgever beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de opdrachtgever alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Sportvanen.nl zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de opdrachtgever.
De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Sportvanen.nl zich van de goederen ontdoet.

9. Waartoe de overeenkomst Sportvanen.nl verplicht, reclameren

9.1 Sportvanen.nl zal het produkt leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen.
Sportvanen.nl staat er alleen voor in dat het produkt in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Sportvanen.nl geeft geen garantie dat het produkt geschikt is voor enig bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de opdrachtgever voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de opdrachtgever dit bijzondere doel aan Sportvanen.nl heeft medegedeeld.
9.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.
9.3 De opdrachtgever zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclameren van de opdrachtgever op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan Sportvanen.nl te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn.
Reclameren over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Sportvanen.nl doorgeven.
De opdrachtgever kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering.
Bij iedere reclamering moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 30 exemplaren van het produkt waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd.
Na ontvangst van een tijdige reclamering volgens de juiste procedure, zal Sportvanen.nl met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de opdrachtgever.
9.4 Wordt de termijn voor een reclamering overschreden, dan heeft Sportvanen.nl het recht om de klacht af te wijzen en is Sportvanen.nl niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.
9.5 Als Sportvanen.nl de reclamering van de opdrachtgever als juist heeft aangemerkt, zal de opdrachtgever op eerste verzoek van Sportvanen.nl het betreffende produkt aan Sportvanen.nl retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van Sportvanen.nl.
Indien de opdrachtgever het produkt ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht of de reclamering volgens Sportvanen.nl terecht was of niet.
9.6 De opdrachtgever kan niet reclameren over het produkt indien door de opdrachtgever sprake is van onjuist gebruik van het produkt of van onjuiste opslag.
9.7 Indien de opdrachtgever terecht reclameert over het produkt, heeft Sportvanen.nl de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het produkt opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De opdrachtgever heeft in dat geval geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
Als herlevering bezwaarlijk is voor Sportvanen.nl, kan Sportvanen.nl er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

10. Beperking van aansprakelijkheid van Sportvanen.nl

10.1 De aansprakelijkheid van Sportvanen.nl in verband met de levering van produkt aan de opdrachtgever – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.
10.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in 8.7 heeft de opdrachtgever geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De opdrachtgever heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Sportvanen.nl.
10.3 Sportvanen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de opdrachtgever of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving.
De aansprakelijkheid van Sportvanen.nl is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.
10.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de directie van Sportvanen.nl, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Sportvanen.nl.
10.5 Sportvanen.nl is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de opdrachtgever zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de opdrachtgever werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3.
Sportvanen.nl is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.
10.6 De opdrachtgever zal Sportvanen.nl vrijwaren en schadeloosstellen, als Sportvanen.nl wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd produkt en het betreffende manco, in de verhouding tussen de opdrachtgever en Sportvanen.nl, niet voor rekening of risico van Sportvanen.nl komt maar van de opdrachtgever. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

11. Eigendomsvoorbehoud

Sportvanen.nl blijft eigenaar van geleverd produkt totdat de opdrachtgever alle verplichtingen jegens Sportvanen.nl heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van produkt of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen.
De opdrachtgever kan het produkt, waarvan de eigendom door Sportvanen.nl wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

12. Inbreuk op rechten van derden

De opdrachtgever staat er jegens Sportvanen.nl voor in dat de opmaak van het produkt, zoals bepaald door de opdrachtgever, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden.
De opdrachtgever vergoedt Sportvanen.nl alle schade en nadeel die Sportvanen.nl lijdt indien en doordat het door Sportvanen.nl geproduceerde produkt inbreuk maakt op rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Sportvanen.nl tegen aanspraken van derden op dit punt.
Sportvanen.nl heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever.

13. Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt aan de zijde van Sportvanen.nl in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties.
Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Sportvanen.nl indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Sportvanen.nl.

14. Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd

15 Wijziging voorwaarden

15.1 Van toepassing is steeds de laatst versie van de voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Sportvanen.nl.
15.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.