Algemene voorwaarden van Sportvanen.nl voor particulieren/consumenten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sportvanen.nl en een Consument waarop Sportvanen.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sportvanen.nl, voor de uitvoering waarvan door Sportvanen.nl derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Sportvanen.nl en zijn directie.
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Sportvanen.nl; 2.Particulier: iedere niet-BTW-plichtige natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of  bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Sportvanen.nl; 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Sportvanen.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht; 6. Ontbindingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 7. Dag: kalenderdag; 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 10. Wanbetaling: Een wanbetaler is iemand die gebruik maakt van een dienst of product zonder daarvoor te betalen. Wanbetaling komt meestal doordat een debiteur niet kan of wil betalen. een persoon die of een bedrijf dat moet betalen voor geleverde goederen of diensten. Vaak is er ook sprake van laksheid of zelfs doelbewust producten of diensten afnemen met de intentie om deze niet te betalen.
Artikel 2 – Identiteit van Sportvanen.nl
Sportvanen.nl handelend onder de naam: Sportvanen.nl Vestigings- & bezoekadres: Spinnekopmolen 5 7587 RT De Lutte Telefoonnummer: 0031 (0) 541 853555 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur E-mailadres: klantenservice@Sportvanen.nl KvK-nummer: 57918228 BTW-identificatienummer:  NL08552976B01
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. In deze algemene voorwaarden wordt zowel over consument als particulier geschreven. Met zowel consument als particulier wordt dezelfde doelgroep bedoeld. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte en overeenkomst van Sportvanen.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sportvanen.nl en Consument waarop Sportvanen.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sportvanen.nl, voor de uitvoering waarvan door Sportvanen.nl derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Sportvanen.nl en zijn directie. 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Sportvanen.nl op de website zijn in te zien. Met het plaatsen/verzenden van een opdracht stemt de Consument in met de toepasselijkheid van deze hem bekende voorwaarden. 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Bij een overeenkomst op afstand met Sportvanen.nl dient de Consument altijd een akkoord te geven op de voorwaarden, eerder wordt de opdracht van de Consument door Sportvanen.nl niet geaccepteerd. 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Sportvanen.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sportvanen.nl niet. 3. Alle offertes en aanbiedingen van Sportvanen.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 4. Sportvanen.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sportvanen.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sportvanen.nl anders aangeeft. 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sportvanen.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daar voor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het ontbindingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Sportvanen.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sportvanen.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sportvanen.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. 4. Sportvanen.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sportvanen.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. Sportvanen.nl zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van Sportvanen.nl waar de Consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het ontbindingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • de in artikel 4 lid 8 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Sportvanen.nl deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien Sportvanen.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument Sportvanen.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Sportvanen.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 8. Sportvanen.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 9. Sportvanen.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wedboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 10. De Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Sportvanen.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Consument. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Consument over op het moment waarop zaken aan de Consument ter beschikking staan. 11. De Consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sportvanen.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sportvanen.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sportvanen.nl zijn verstrekt, heeft Sportvanen.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Consument in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Consument de gegevens aan Sportvanen.nl ter beschikking heeft gesteld. Sportvanen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sportvanen.nl is uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Consument, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Sportvanen.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Consument aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 13. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Sportvanen.nl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Sportvanen.nl bevoegde persoon en de Consument akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Sportvanen.nl op en is voor de Consument geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 14. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sportvanen.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de Consument in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Sportvanen.nl gehouden is, dan is de Consument aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Sportvanen.nl daardoor direct of indirect ontstaan
Artikel 6 – Duurtransacties
1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor bepaalde tijd  van één jaar en zal indien de overeenkomst na dat jaar, indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sportvanen.nl te melden.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Sportvanen.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 – Uitsluiting ontbindingsrecht
1. Indien de Consument niet over een ontbindingsrecht beschikt, kan dit door Sportvanen.nl alleen worden uitgesloten indien Sportvanen.nl dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door Sportvanen.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Sportvanen.nl geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken;
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan Sportvanen.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Sportvanen.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Sportvanen.nl dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. Sportvanen.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 2. Een door Sportvanen.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Sportvanen.nl jegens Sportvanen.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. Sportvanen.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering vanbestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Sportvanen.nl kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Sportvanen.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 4. De Consument krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een monster toegestuurd met het oog op de bestelling van produkt. Aan de hand daarvan kan de Consument de produktkwaliteiten beoordelen. Bestelt de Consument produkt zonder een produktmonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de produktkwaliteit. 5. Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend. 6. De Consument houdt rekening met het feit dat kleuren – van de producten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de Consument of zoals getoond op een beeldscherm bij de Consument, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het produkt na productie. Een dergelijke afwijking geeft de Consument geen aanspraak wegens tekortkoming. 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sportvanen.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het ontbindingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Sportvanen.nl. 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Sportvanen.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12    Intellectueel eigendomsrecht
Eventueel gebruikte beeldmerken, namen, slogans, etc. door Consument vallen onder aansprakelijkheid van de Consument zelf. Sportvanen.nl. gaat ervan uit dat rechten van gebruikte beeldmerken, namen, slogans, etc. door Consument zijn verworven of toegezegd door eigenaar aan Consument. Sportvanen.nl is niet aansprakelijk voor overtreding van het eigendomsrecht door Consument. De Consument vrijwaart Sportvanen.nl. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Sportvanen.nl toerekenbaar is. Indien Sportvanen.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Consument gehouden Sportvanen.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sportvanen.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sportvanen.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Consument.
Artikel 13     Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds vooraf te geschieden door Consument, op een door Sportvanen.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Sportvanen.nl aangegeven. Is in uitzonderingsgeval betaling op rekening met de Consument afgesproken, dan zal de Consument het factuurbedrag betalen binnen 5 dagen na factuurdatum. Sportvanen.nl kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Sportvanen.nl (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden. 2. Na betaling van Consument op Sportvanen.nl komt een overeenkomst tot stand tussen Consument en Sportvanen.nl, tenzij anders overeengekomen tussen Sportvanen.nl en Consument. 3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Sportvanen.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 4. Indien de Consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Consument van rechtswege in verzuim. De Consument is alsdan een wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 5. Sportvanen.nl heeft het recht de door Consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.6.Sportvanen.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Sportvanen.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 7. Sportvanen.nl is gerechtigd de bedragen, die zij van Consument zal hebben te vorderen of aan Consument zijn verschuldigd, uit welken hoofde ook, te verrekenen met bedragen die zij te eniger tijd aan Consument zal zijn verschuldigd of van Consument zal hebben te vorderen. 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. 9. Indien de Consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechtelijke kosten voor rekening van de Consument. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Sportvanen.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Consument worden verhaald. De Consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Sportvanen.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sportvanen.nl, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij Sportvanen.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sportvanen.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling
Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Sportvanen en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen tussen de Consument en Sportvanen.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Consument als Sportvanen.nl worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Sportvanen.nl heeft voorgelegd. 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 5. Wanneer de Consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Sportvanen.nl aan deze keuze gebonden. Wanneer Sportvanen.nl dat wil doen, zal de Consument binnen vijf weken na een daartoe door Sportvanen.nl schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter te Almelo. Verneemt Sportvanen.nl de keuze van de Consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Sportvanen.nl gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Almelo. 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Sportvanen.nl surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 8. De rechter in de vestigingsplaats van Sportvanen.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sportvanen.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een  geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 17 Wijziging voorwaarden
1.Van toepassing is steeds de laatst versie van de voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Sportvanen.nl. 2.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.