Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de website van Sportvanen.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • Disclaimer: een disclaimer is een korte tekst waarin iemand zijn of haar aansprakelijkheid in een bepaalde risicohoudende aangelegenheid of situatie beperkt;
 • De webpagina: iedere webpagina waarin Sportvanen.nl een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarom te laten gelden;
 • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en / of videofragmenten en / of andere objecten;
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of andere economisch nadeel.

U verbindt zich er onder meer toe:

 • de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
 • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijk toestemming aan Sportvanen.nl te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Sportvanen.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op Sportvanen.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Sportvanen.nl adviseert u Sportvanen.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.
Sportvanen.nl spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Sportvanen.nl spant zich in om haar website of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.
Sportvanen.nl verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Sportvanen.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
Sportvanen.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op elk door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.

Behoudens deze disclaimer, is Sportvanen.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen betrachting van die bestanden in.
De website van Sportvanen.nl kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Sportvanen.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Sportvanen.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en / of communicatie in de breedste in van het woord opleveren.

U bent verantwoordelijk voor al het geen u vanuit de webpagina verzendt. Sportvanen.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Sportvanen.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Sportvanen.nl te kunnen raadplegen of Sportvanen.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Sportvanen.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Sportvanen.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden Sportvanen.nl – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Sportvanen.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

Sportvanen.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en / of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Sportvanen.nl de toegang tot de webpagina monitoren.
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijke intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Voor de verkoop van producten op Sportvanen.nl gelden de al daar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

U zult Sportvanen.nl, diens werknemers, vertegenwoordiger, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen een vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Sportvanen.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.