Materiaal en/of informatie welke door u wordt aangeleverd

1. Telkens wanneer u gebruik maakt van een onderdeel van Sportvanen.nl dat u in staat stelt om materiaal te uploaden naar onze Site, moet u voldoen aan de inhoudsnormen uiteengezet in onze aanleverspecificaties dat geopend kan worden met een link op onze homepage van Sportvanen.nl.
U garandeert Sportvanen.nl dat uw materiaal voldoet aan die normen, en u vrijwaart Sportvanen.nl tegen inbreuken op die garantie. In aanvulling op de naleving van de inhoudelijke bepalingen in overeenstemming met onze beginselen van het toegestane gebruik, accepteert u dat het uploaden van alle informatie op de website van Sportvanen.nl op uw eigen risico is. U moet een kopie van het geüploade materiaal opslaan. Sportvanen.nl sluit zich uit van alle aansprakelijkheid voor gegevens die tijdens het uploaden of daarna, zijn beschadigd of verloren zijn gegaan.
Als het wordt verzuimd, de instructies voor het uploaden van bestanden te volgen, kan dit onjuiste drukresultaten aanrichten. We nemen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke producten.

2. Sportvanen.nl heeft het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die claimen dat materiaal door u geüpload naar onze Site een overtreding vormt van hun rechten.

3. Sportvanen.nl heeft het recht om materiaal te verwijderen dat door u geüpload is of om een bestelling niet uit te voeren indien, naar onze mening, dit materiaal niet voldoet aan de inhoudsnormen uiteengezet in onze aanleverspecificaties, zoals genoemd in lid 1.

4. Sportvanen.nl kan beleidspunten en beperkingen instellen wat betreft de opslag van materiaal dat door u geüpload is en de hoeveelheid materiaal die geüpload kan worden. We kunnen uw materiaal verwijderen dat door ons is opgeslagen als dit gedurende lange tijd inactief is zonder u op de hoogte te stellen. We kunnen te allen tijde onze beleidspunten en beperkingen naar eigen goeddunken wijzigen, met of zonder kennisgeving aan u. We kunnen te allen tijde uw materiaal dat door ons is opgeslagen verwijderen.

5.In geen geval kan Sportvanen.nl of aan haar gelieerde bedrijven, haar leveranciers, haar medewerkers, haar management of haar agenten aansprakelijk gesteld worden voor enige specifieke, incidentele, indirecte of consequentiële schade van wat voor soort, of voor schade van wat voor soort resulterende van verlies van gebruik, data, of winst derving, of Sportvanen.nl nu wel of niet is geadviseerd betreffende de mogelijkheid van schade, voortvloeiende uit of in connectie met het gebruik of prestatie van de site of het ingebreke zijn van het aanbieden producten of diensten die u van Sportvanen.nl of via haar online marketing bestelt, inclusief zonder begrenzing of beperking, schade voortvloeiende uit vergissing, weglating, virussen, vertragingen, of interruptie van de service.

In geen geval zal Sportvanen.nl of aan haar gelieerde bedrijven, haar leveranciers, haar medewerkers, haar management of haar agenten aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige schade of consequenties voortvloeiende of gerelateerd aan uw ongepast of ongeautoriseerd gebruik van deze site, haar inhoud, of het aanleveren van incorrect grafisch materiaal.